I Sacerdoti

Parroco: Don Marco Meglio

Sacerdote: Don Antonio Assante